Tara Tayong Pumailanglang!

diwaph wordpress1

(translated to English below)

Anim na taon na ang nakararaan noong inilunsad ang account na ito bilang @twitter_ph para sa komunidad ng mga Pinoy na naglayong humikayat at sumuporta sa paggamit ng wikang Filipino sa Twitter. Dahil may nakitang pangangailangan, tumulong din ito online sa mga kapwa-Pilipino at sa Pilipinas sa panahon ng sakuna. Tumulong itong gawing sikat ang paggamit ng pinag-isang hashtags na #rescuePh, #reliefPh, #floodph, atbp.,  upang makatulong sa paghahanap at pagliligtas sa mga nasasalanta ng bagyo.

Sa mga panahong iyon, lalo na noong Bagyong Pablo at di-malilimutang Super Bagyong Yolanda, ang buhay ng komunidad nating mga Pilipino sa online ay bayanihan: ang hanging hinihinga ay bayanihan, ang kaning kinakain ay bayanihan, ang pag-asang kinakapitan para sa kaligtasan at kapakanan ng pamilya, kaibigan, at buong sambayanan –noon at ngayon – ay bayanihan.

Kinagigiliwan nating mga Pinoy ang Twitter dahil dito’y mabilis pa sa paglalakbay ng yanig ng lindol ang pagkalat ng salita, maikli ngunit malaman ang sinasabi, at higit sa lahat, may-kakayahan itong magdala ng pagbabago kapag napapalakas ang tinig ng mga gumagamit nito. Sa mabuti’t masama, sa maganda’t hindi, sa ayaw at sa gusto, ang tinig ng isang tao, kilala man o hindi, ay nagiging tinig ng madla kapag pinili ng madla na ito’y gawing tinig din nila.  Iyan ang kapangyarihan ng Twitter. Iyan din ang kapangyarihan ng pagbibigkas at pakikinig (o pagsusulat at pagbabasa) sa Twitter sa sarili nating wika.

Kaya sa pagpapalit-pangalan at larawan ng @twitter_ph, ang nagpapalit lamang talaga ay ang ngalan at anyo nito. Ang layunin, adhikain at diwa nito ay gano’n pa rin: ang isulong at suportahan ang paggamit ng wikang Filipino sa Twitter at ang makiisa sa mga Filipino at sa Pilipinas sa panahong masaya’t matagumpay, at sa panahon ding may sigalot at sakuna, lalung-lalo na sa konteksto ng pagbabago ng klima o climate change.

@DiwaPH Diwa Philippines –  dahil diwa natin ito:  buod, kaluluwa, kahulugan, –  espirito –  bilang mga Filipino. Haribon (ang hari ng mga ibon) ang larawan dahil isang mapagpakumbaba ngunit matayog na mithiin at layunin ang inaasam sa pagsasahimpapawid at paghuni sa ating inang wika.

Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay ninyo! Padayon tayo sa @DiwaPH Diwa Philippines!

 

(Translation)

Let’s Soar Together!

diwa ph feather2

It’s been six years since we took to the (virtual) skies as @twitter_ph for the Filipino community on Twitter. Its intention was to support and encourage the use of the Filipino language on Twitter. Because there was a need, it also helped our fellow-Filipinos and the Philippines during times of disaster. It helped popularize the use of the unified hashtags #rescuePh, #reliefPh, #floodPh, etc. for the rescue and relief of those affected by the Philippine tropical storms.

During these times, especially during Typhoon Pablo and unforgettable Super Typhoon Yolanda, the life of the Filipino community online was bayanihan (being heroes to one another): the air that we breathed was bayanihan, the rice that we ate was bayanihan, the hope that we held dear for the safety and well-being of our family, friends and the whole nation was – and still is –- bayanihan.

We, Filipinos, love Twitter because a word spreads faster here than the tremors of an earthquake, what we say is brief but packs power, and most of all, it has the capacity to bring about change when the voices of its users are amplified. For good or evil, for what’s beautiful and what’s ugly, whether we like it or not, the voice of an individual, whether they’re a celebrity or a nobody, becomes the voice of the crowd, if the crowd chooses to adopt it as its own. This is the power of Twitter, This is also the power of saying and hearing (or, rather,  writing and reading) something on Twitter in our own tongue.

So as we change our name and our profile photo, the only things that really change are our representation and how we are called. Our objectives, missions, and essence remain the same: to promote and support the use of Filipino on Twitter and be one with our fellow-Filipinos and the Philippines in times of joys and victories, as well as in times of trouble and disaster, especially in the context of climate change.

@DiwaPH Diwa Philippines – because this is our essence, thought, soul, meaning  –  spirit  –  as Filipinos. Haribon (the king of birds) as our image  –  because we humbly, yet steadily, hold a lofty goal in taking to the skies and Tweeting in our mother tongue.

Thank you very much for your continued support and follow! Soar with us as we move onwards as @DiwaPh Diwa Philippines!

 

 

One thought on “Tara Tayong Pumailanglang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s