Salita ng Sandali: Tálusaling

(with English translation below)

talusalingMarahil, sa bawat wika, may mga salita na sadyang matulain o makatha. Sa Filipino, may mga ganitong salita na siguro’y naisuksok na sa baul, dahil, halimbawa, ito’y kilalang nagmula pa sa Florante at Laura ni Balagtas. Ngunit dahil sa pangangailangan ng panahon (panahong oras at panahong dala ng klima) nagagamit ito upang bigyang payo ang mga taong nanunumbalik mula sa natural na sakuna.

Isang salitang nasasaisip ay “talusaling.” Kung tao ang pinag-uusapan, ibig sabihin nito’y maramdamin. Kung bagay naman, ito’y nangangahulugang “madaling mabasag o masira,” gaya ng plorerang (vase) kristal.  Ang dalawang salitang ugat nito ay “talo” at “saling.” Kung matatandaan ninyo, ang salitang “saling” ay nasa pamagat din ng akda ni Rizal na “Noli Me Tangere” o “Huwag Mo Akong Salingin.”

“Talusaling” – madaling matalo sa saling. o sa pagkakahipo, ni bahagya man lang.

Ang pagkakaakma nito sa panahon ngayon ay nasa mga payo ng gobyerno ng isang bansa tungkol sa kung paano dapat panghawakan ang mga bagay na babasagin o madaling masira pagkatapos ng baha at bagyo.

Anila, “Use great caution in handling your heirlooms, which can be especially fragile when wet.” Isinalin ito nang ganito: “Mag-ingat nang husto sa paghawak sa inyong mga pamana, na maaaring lalong talusaling kapag nabasâ.”

. Maaari nating isalin ang “fragile” bilang “delikado” na nangangahulugan ring “talusaling” ngunit maaari ring mangahulugang “mapanganib,” ngunit hindi pareho nang sabay – at makakalito sa kontekstong ito. Minsan ang tugmang salita ay ang matulaing salita. Pag may ganitong sandali, tatalikuran ba nating mga mapagmahal sa wika?

reflection of glasses

Perhaps, in every language, there are words that are naturally poetic. In Filipino, there are such words that have probably been tucked deep inside the heirloom chest because they were, for example, last famously used in Balagtas’ Florante at Laura. However,  due to the call of the times, (“panahon,” meaning “time” and “panahon,” meaning weather), it can be used when giving advice to people who are recovering from natural disasters.

One word that comes to mind is “talusaling” (fragile). If we’re talking about people, it means, “onion-skinned” or “someone who easily gets emotionally affected.” If we’re talking about things, it means “easily broken,” like a crystal flower vase.

The two root words are “talo” (defeated) and “saling” (touch). Defeated by touch. If you remember, the word “saling” is also in the title of Jose Rizal’s book Noli Me Tangere. (Touch Me Not)

Talusaling – easily defeated by touch, even at the slightest.

Its relevance to the times: it appears in the translation of a certain country’s government advice for handling things that easily break, after a flooding or a storm.

The flyer says, “Use great caution in handling your heirlooms, which can be especially fragile when wet,” which is translated into Filipino: “Mag-ingat nang husto sa paghawak sa inyong mga pamana, na maaaring lalong talusaling kapag nabasâ.”

One can also use the word delikado (delicate) to translate into Filipino, which can mean fragile; but it can also mean dangerous, but not both in the same breath. This can be confusing in this context. Sometimes the right word is the poetic word. When that moment comes, should we, lovers of language, turn our backs?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s