Salita ng Sandali: Tálusaling

(with English translation below)

talusalingMarahil, sa bawat wika, may mga salita na sadyang matulain o makatha. Sa Filipino, may mga ganitong salita na siguro’y naisuksok na sa baul, dahil, halimbawa, ito’y kilalang nagmula pa sa Florante at Laura ni Balagtas. Ngunit dahil sa pangangailangan ng panahon (panahong oras at panahong dala ng klima) nagagamit ito upang bigyang payo ang mga taong nanunumbalik mula sa natural na sakuna.

Isang salitang nasasaisip ay “talusaling.” Kung tao ang pinag-uusapan, ibig sabihin nito’y maramdamin. Kung bagay naman, ito’y nangangahulugang “madaling mabasag o masira,” gaya ng plorerang (vase) kristal.  Ang dalawang salitang ugat nito ay “talo” at “saling.” Kung matatandaan ninyo, ang salitang “saling” ay nasa pamagat din ng akda ni Rizal na “Noli Me Tangere” o “Huwag Mo Akong Salingin.”

“Talusaling” – madaling matalo sa saling. o sa pagkakahipo, ni bahagya man lang.

Ang pagkakaakma nito sa panahon ngayon ay nasa mga payo ng gobyerno ng isang bansa tungkol sa kung paano dapat panghawakan ang mga bagay na babasagin o madaling masira pagkatapos ng baha at bagyo.

Anila, “Use great caution in handling your heirlooms, which can be especially fragile when wet.” Isinalin ito nang ganito: “Mag-ingat nang husto sa paghawak sa inyong mga pamana, na maaaring lalong talusaling kapag nabasâ.”

. Maaari nating isalin ang “fragile” bilang “delikado” na nangangahulugan ring “talusaling” ngunit maaari ring mangahulugang “mapanganib,” ngunit hindi pareho nang sabay – at makakalito sa kontekstong ito. Minsan ang tugmang salita ay ang matulaing salita. Pag may ganitong sandali, tatalikuran ba nating mga mapagmahal sa wika?

reflection of glasses

Perhaps, in every language, there are words that are naturally poetic. In Filipino, there are such words that have probably been tucked deep inside the heirloom chest because they were, for example, last famously used in Balagtas’ Florante at Laura. However,  due to the call of the times, (“panahon,” meaning “time” and “panahon,” meaning weather), it can be used when giving advice to people who are recovering from natural disasters.

One word that comes to mind is “talusaling” (fragile). If we’re talking about people, it means, “onion-skinned” or “someone who easily gets emotionally affected.” If we’re talking about things, it means “easily broken,” like a crystal flower vase.

The two root words are “talo” (defeated) and “saling” (touch). Defeated by touch. If you remember, the word “saling” is also in the title of Jose Rizal’s book Noli Me Tangere. (Touch Me Not)

Talusaling – easily defeated by touch, even at the slightest.

Its relevance to the times: it appears in the translation of a certain country’s government advice for handling things that easily break, after a flooding or a storm.

The flyer says, “Use great caution in handling your heirlooms, which can be especially fragile when wet,” which is translated into Filipino: “Mag-ingat nang husto sa paghawak sa inyong mga pamana, na maaaring lalong talusaling kapag nabasâ.”

One can also use the word delikado (delicate) to translate into Filipino, which can mean fragile; but it can also mean dangerous, but not both in the same breath. This can be confusing in this context. Sometimes the right word is the poetic word. When that moment comes, should we, lovers of language, turn our backs?

 

Tara Tayong Pumailanglang!

diwaph wordpress1

(translated to English below)

Anim na taon na ang nakararaan noong inilunsad ang account na ito bilang @twitter_ph para sa komunidad ng mga Pinoy na naglayong humikayat at sumuporta sa paggamit ng wikang Filipino sa Twitter. Dahil may nakitang pangangailangan, tumulong din ito online sa mga kapwa-Pilipino at sa Pilipinas sa panahon ng sakuna. Tumulong itong gawing sikat ang paggamit ng pinag-isang hashtags na #rescuePh, #reliefPh, #floodph, atbp.,  upang makatulong sa paghahanap at pagliligtas sa mga nasasalanta ng bagyo.

Sa mga panahong iyon, lalo na noong Bagyong Pablo at di-malilimutang Super Bagyong Yolanda, ang buhay ng komunidad nating mga Pilipino sa online ay bayanihan: ang hanging hinihinga ay bayanihan, ang kaning kinakain ay bayanihan, ang pag-asang kinakapitan para sa kaligtasan at kapakanan ng pamilya, kaibigan, at buong sambayanan –noon at ngayon – ay bayanihan.

Kinagigiliwan nating mga Pinoy ang Twitter dahil dito’y mabilis pa sa paglalakbay ng yanig ng lindol ang pagkalat ng salita, maikli ngunit malaman ang sinasabi, at higit sa lahat, may-kakayahan itong magdala ng pagbabago kapag napapalakas ang tinig ng mga gumagamit nito. Sa mabuti’t masama, sa maganda’t hindi, sa ayaw at sa gusto, ang tinig ng isang tao, kilala man o hindi, ay nagiging tinig ng madla kapag pinili ng madla na ito’y gawing tinig din nila.  Iyan ang kapangyarihan ng Twitter. Iyan din ang kapangyarihan ng pagbibigkas at pakikinig (o pagsusulat at pagbabasa) sa Twitter sa sarili nating wika.

Kaya sa pagpapalit-pangalan at larawan ng @twitter_ph, ang nagpapalit lamang talaga ay ang ngalan at anyo nito. Ang layunin, adhikain at diwa nito ay gano’n pa rin: ang isulong at suportahan ang paggamit ng wikang Filipino sa Twitter at ang makiisa sa mga Filipino at sa Pilipinas sa panahong masaya’t matagumpay, at sa panahon ding may sigalot at sakuna, lalung-lalo na sa konteksto ng pagbabago ng klima o climate change.

@DiwaPH Diwa Philippines –  dahil diwa natin ito:  buod, kaluluwa, kahulugan, –  espirito –  bilang mga Filipino. Haribon (ang hari ng mga ibon) ang larawan dahil isang mapagpakumbaba ngunit matayog na mithiin at layunin ang inaasam sa pagsasahimpapawid at paghuni sa ating inang wika.

Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay ninyo! Padayon tayo sa @DiwaPH Diwa Philippines!

 

(Translation)

Let’s Soar Together!

diwa ph feather2

It’s been six years since we took to the (virtual) skies as @twitter_ph for the Filipino community on Twitter. Its intention was to support and encourage the use of the Filipino language on Twitter. Because there was a need, it also helped our fellow-Filipinos and the Philippines during times of disaster. It helped popularize the use of the unified hashtags #rescuePh, #reliefPh, #floodPh, etc. for the rescue and relief of those affected by the Philippine tropical storms.

During these times, especially during Typhoon Pablo and unforgettable Super Typhoon Yolanda, the life of the Filipino community online was bayanihan (being heroes to one another): the air that we breathed was bayanihan, the rice that we ate was bayanihan, the hope that we held dear for the safety and well-being of our family, friends and the whole nation was – and still is –- bayanihan.

We, Filipinos, love Twitter because a word spreads faster here than the tremors of an earthquake, what we say is brief but packs power, and most of all, it has the capacity to bring about change when the voices of its users are amplified. For good or evil, for what’s beautiful and what’s ugly, whether we like it or not, the voice of an individual, whether they’re a celebrity or a nobody, becomes the voice of the crowd, if the crowd chooses to adopt it as its own. This is the power of Twitter, This is also the power of saying and hearing (or, rather,  writing and reading) something on Twitter in our own tongue.

So as we change our name and our profile photo, the only things that really change are our representation and how we are called. Our objectives, missions, and essence remain the same: to promote and support the use of Filipino on Twitter and be one with our fellow-Filipinos and the Philippines in times of joys and victories, as well as in times of trouble and disaster, especially in the context of climate change.

@DiwaPH Diwa Philippines – because this is our essence, thought, soul, meaning  –  spirit  –  as Filipinos. Haribon (the king of birds) as our image  –  because we humbly, yet steadily, hold a lofty goal in taking to the skies and Tweeting in our mother tongue.

Thank you very much for your continued support and follow! Soar with us as we move onwards as @DiwaPh Diwa Philippines!